Home National statistics Useful Stat

ለ2017 በጀት አመት 1ኛ አዲስአበባ ዩንቨርሲቲ 1.9 ቢሊዮን ብር፣ 2ኛ ባህርዳር 1.8 ቢሊዮን ብር ተመድቦላቸዋል

ከአንድ ሺህ በላይ ፕሮጀክቶች ለሚያስተዳድሩት ዩኒቨርሲቲዎች፤ የፌደራል መንግስት 39 ቢሊዮን ብር በጀት መደበ። ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ የተመደበላቸው የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች 13 ናቸው።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *